മാഞ്ഞുപോകുന്ന ചിറകടികള്‍

Manjupokunna ChirakadikalBook Name : MANJUPOKUNNA CHIRAKADIKAL

Author : Dr.Appukuttan K

Price : 50.00

Pages : 64

Size : 1/8

Sl. No. – CG-9001201405

Order-Now

 

About Book

സമാന്തര ജീവിതം ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമായ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോള്‍കാലത്തേയും ചരിത്രത്തേയും മനുഷ്യനേയും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള സന്നിവേശമാകുന്ന കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. മനുഷ്യചോദനകളെ ആത്മാവിലേക്കാവാഹിക്കുകയും പ്രകൃതിയും മണ്ണും മനുഷ്യനും ഒന്നായിച്ചേരുന്ന മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള പതിനാല് കഥകളുടെ സമാഹാരം.